Category Archives: Ye Tian Shi

Small Formulas 2: Shēng Jiāng Bàn Xià Tāng

Shēng Jiāng Bàn Xià Tāng uses the same herbs as Xiǎo Bàn Xià Tāng. However though these formulas are the same, there are differences. Continue reading

Posted in Classic Formulas, Ye Tian Shi | 1 Comment